Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN GROENESCTOORERS  

Artikel 1: Definities 

 1. Behoudens en voor zover elders in deze algemene voorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) begrippen met een hoofdletter zijn gedefinieerd, hebben de met een hoofdletter gedefinieerde begrippen de navolgende betekenis:  

 

Consument: iedere natuurlijke persoon die als Koper handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;  

 

Verkoper: de heer Gerrit Marinus, handelend onder de naam Groenescooters, wonende en zaakdoende te Twijzelerheide en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84499389 en opperend onder BTW nummer NL003978027B45 

 

Koper: de natuurlijke- of rechtsperso(o)n(en) die bij Verkoper een nieuwe of gebruikte (e-)scooter koopt;  

 

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Koper en Verkoper met betrekking tot de koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte (e-)scooter; 

 

Partijen: Verkoper en Koper, waarbij in een voorkomend geval in enkelvoud van Partij wordt gesproken als het één der Partijen betreft;  

 

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Vverkoper. 
 1. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door Ppartijen is overeengekomen. 
 1. Verkoper is te allen tijde bevoegd om bepalingen van deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Zodra de gewijzigde voorwaarden aan Koper bekend zijn gemaakt, gelden deze tussen Verkoper en Koper.  
 1. Het bepaalde in deze Voorwaarden doet niet af aan de rechten die Verkoper op grond van de wet heeft. 

Artikel 3: Betaling  

 1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de winkel voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de Koper een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling. 
 1. Betaalt Koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft Koper in gebreke, dan is Verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat Koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 1. Blijft Koper in gebreke, dan zal Verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de Koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 1. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Koper zijn de vorderingen van Verkoper op de Koper onmiddellijk opeisbaar. 
 1. Weigert Koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door Verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Verkoper te betalen. 

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs  

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod. 
 1. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven Koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 1. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen. 
 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen. 

 

Artikel 5.1: Herroepingsrecht
Voorwaarden Herroepingsrecht online/webshop aankoop  

 • De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden indien voldaan word aan de retour voorwaarden. Zie artikel 5.2. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 
 • De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: 
 • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. 
 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; 
 • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. 
 • Producten die voor de consument en of organisatie op maat worden gemaakt d.m.v. bijvoorbeeld: Logo’s, kleuren, aanpassingen aan frame en exterieur vallen niet onder het herroepingsrecht. 

Artikel 5.2: Herroepingsrecht
Verplichtingen van de consument tijdens de 14 dagen bedenktijd online aankoop 

 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product;Voertuig. Hij zal het product slechts gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel en of tijdens een proefrit zou mogen doen.
  Retour voorwaarden. Dit betekend niet op naam gezet, schade vrij, in originele staat zoals bij aanvang 14 dagen bedenktijd, niet aan gesleuteld door niet gemachtigde personen en of ondernemingen; Enkel modificaties en reparaties laten uitvoeren door groenescooters. Of door Groenescooters gemachtigde partners en professionals. 
 • 3.De consument is aansprakelijk voor de geleden onkosten en waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1,2. Artikel 5.2. Waardevermindering percentage kan per model verschillen. 
 • 4.De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of tijdens de aankoop of levering alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft aangeboden. 

 

Artikel 5.3: Herroepingsrecht.
Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan 

 • 1.Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van een email met als onderwerp: herroeping of op andere schriftelijke wijze aan Groenescooters. 
 • 2.Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. De consument heeft de terugzend termijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. 
 • 3.De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en (verpakking indien nog aanwezig), en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
 • 4.Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. 
 • 5.De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. 
 • 6.Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. 

Artikel 5.4: Herroepingsrecht – De overeenkomst: Online aankopen
1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie overhandigen. De ondernemer mag de consument ook verwijzen naar de website met de daarop gemelde actuele algemene voorwaarden en of herroepingsrecht. Tevens is de ondernemer verplicht de contactgegevens van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

Artikel 5.5: Herroepingsrecht  – Annulering Fysieke aankoop voor/na levering
1. De consument of organisatie heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst binnen 14 dagen te annuleren, ongeacht of Groenescooters in zijn verplichtingen tekort is geschoten.
2. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. De koper is gehouden om binnen één week na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden.
3. Deze geleden schade is vastgesteld op 15% van de aankoopprijs incl. BTW van het geannuleerde voertuig.
4. Indien de consument of organisatie binnen 10 dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft Groenescooters het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de consument of organisatie geen beroep meer doen op de annulering.
5.       Indien u, uw product annuleert/retourneert na de wettelijke bedenktijd. Zie artikel 5.1. is Groenescooters Genoodzaakt om 50% annuleringskosten van de totale koopsom in rekening te brengen. 

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst
1.       Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
2.       Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
3.       Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.
4.       Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
5.       In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend. 

Artikel 7: Oplevering en risico-overgang
1.       Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper. 

Artikel 8: Onderzoek, reclames
1.       Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
2.       Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk bij verkoper worden ingediend.
3.       Bij een gegronde verklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.
4.       Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.
5.       Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.
6.       Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd. 

Artikel 9: Monsters en modellen
1.       Is aan koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen.
2.       Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. 

Artikel 10: Levering
1.       Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn.
2.       Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
3.       Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan.
4.       Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
5.       Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.
6.       Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen.
7.       Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren. 

Artikel 11: Overmacht
1.       Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.
2.       Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.
3.       Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.
4.       Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
5.       Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief. 

Artikel 12: Overdracht van rechten
1.       Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
1.       De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
2.       Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeiserverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen.
3.       Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
4.       Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing – en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.
5.       Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald.
6.       In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar. 

 

Artikel 15: Klachtplicht 

 1.       Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.
 2.       Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@groenescooters.com 

Artikel 16 Uitleg garantie.
1.1 Groenescooters aluminium/stalen frames worden gedurende 2 jaar gegarandeerd op constructie- en/of materiaalfouten. 

1.2 Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden, verlichting, elektromotor, veerdelen, lagers en remblokken wordt geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructie-assemblage en/of materiaalfouten. 

1.3 Voor overige onderdelen, mits goed onderhouden, geldt een garantie van 1 jaar. Zie voor extra bepalingen artikel 2. 

  

Garantie voorwaarden 

Artikel 16.1 Garantie algemeen 

 1.       Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van 2 kalenderjaar na ontvangst van het verkochte door koper.
 2.       De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van verkoper komen en dat verkoper zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij koper bekend was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek.
 3.       De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer – zonder toestemming – koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
 4.       Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt.
  5.       Geconstateerde waterschade op elektronische delen, vallen niet onder de garantie. Groenescooters Maakt iedere elektrische scooter spatwaterdicht en is dus niet aansprakelijk voor eventuele opgelopen waterschade aan het geleverde elektrisch product..

Artikel 16.2: Voorschriften/voorwaarden garantie.
1. Stalling voorschrift. Het door Groenescooters geleverde product dient op een droge plaats gestald te worden. Indien dit niet mogelijk is dient u het product zodanig af te dekken (d.m.v. een regenhoes o.i.d.) zodat deze weinig tot geen water op vangt. Dit voorkomt eventuele, onnodige, elektrische storingen en of mankementen.
2. Opslag accu pack. De accu pack dient tussen de temperatuur min 0 tot max 50 graden Celsius en een droge plek opgeslagen te worden.
3. Opladen accu. De eerste twee oplaad procedures van de accu pack dient als volgt uitgevoerd te worden. Betreft de eerste oplaadcyclus: Van praktisch leeg naar helemaal vol opladen. Betreft de tweede oplaadcyclus: Van praktisch leeg naar helemaal vol opladen. Dit voorkomt onnodig verlies in de accucapaciteit. Wij raden u aan dit proces constant te herhalen ten behoeve van een maximaal te behalen accucapaciteit. 

Artikel 16.2.A – Standaard accu garantie periode; Li-ion accu: 1 jaar. 

Indien accu’s, laders of elektronica delen valschade vertonen vervalt de garantie. 

Normale slijtage/afname van accucapaciteit valt niet onder de garantie. Accu’s verliezen na verloop van tijd capaciteit. Li-ion accu’s verliezen ook als deze niet gebruikt worden capaciteit. Accu’s die langer dan één maand niet gebruikt worden kunnen zelf ontladen! Dit is gevaarlijk voor uw accu. Accu’s die minder dan 10% geladen zijn moeten direct worden opgeladen anders worden deze onherstelbaar beschadigd en vallen buiten de garantie. Groenescooters garandeert dat binnen 1 jaar na aankoop de accu minimaal 70% van zijn opgegeven capaciteit behoudt, mits voldaan aan de laad- en onderhoudseisen van de accu. 

Artikel 16.3 Garantie-uitsluitingen 

3.1 In de navolgende gevallen vervalt de garantie: 

Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van het product en gebruik dat niet overeenkomstig de bestemming is; 

Het product is niet conform het serviceboekje onderhouden; Technische reparaties zijn niet op vakkundige wijze verricht; 

Naderhand gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificatie van de betreffende elektrische scooter of zijn onjuist gemonteerd; Indien het bewijs van eigendom (Op naam gezet), waaruit blijkt dat de elektrische voertuig vakkundig is gemonteerd en gecontroleerd alvorens deze aan de klant werd afgeleverd, niet aanwezig is of niet door de verkoper is ondertekend; 

De producten met water onder druk is schoongespoten zoals met tuinslang en of hoge drukspuit; 

3.2 Voorts wordt uitdrukkelijk uitgesloten aansprakelijkheid van Groenescooters voor schade aan (onderdelen van) de elektrische voertuigen als gevolg van: 

Foutieve afstelling/spanning van stuur, stuurpen, zadel, zadelpen, remmen, banden, snel sluiters van de wielen en spaakspanning indien van toepassing; Accu slot, zij standaard. 

Niet tijdig vervangen van onderdelen zoals accu, rem, remblokken, banden, ketting en tandwielen; 

Foutieve of onvoldoende smering van draaiende/ aan beweging onder heven delen en of delen waarvoor dit opgegeven is. 

Klimatologische invloeden zoals normale verwering van lak, roest of chroomroest. 

Conformiteit en garantie 

 1. Groenescooters staat er voor in dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en aan de specificaties van het aanbod. Groenescooters staat er voor in dat het product die eigenschappen bezit, die gelet op alle omstandigheden, waaronder de hoogte van de prijs, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen. 
 1. Groenescooters staat niet in voor de deugdelijkheid van het product indien de consument de door Groenescooters gegeven aanwijzingen of voorschriften niet of niet behoorlijk naleeft. 
 1. Een door Groenescooters als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Groenescooters kan doen gelden op grond van de wet. 
 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert Groenescooters voor de geleverde nieuwe zaken: 1 jaar voor nieuw geleverde elektrische voertuigen, 2 jaar op het frame (roestaanslag valt niet onder garantie), 1 jaar voor het batterij/accu pakket op Groenescooters aangekocht na 8 mei 2016,  uitgezonderd alle aan slijtage onderhevige onderdelen zoals banden, remblokken/schijven en lagers. Voornoemde termijnen gaan in op de dag van de levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. 
 1. De aanspraak op garantie geldt niet voor gebreken veroorzaakt door: – normale slijtage; – het door de consument niet (voldoende) zorg dragen voor tijdig en juist onderhoud, conform de onderhoudsvoorschriften; – schade ontstaan door scherpe voorwerpen, huisdieren en overige zaken die niets te maken hebben met het normaal gebruik door personen; – reparaties of ingrepen uitgevoerd door personen die daartoe niet (schriftelijk) gemachtigd zijn. 
 1. Indien een beroep op service wordt gedaan die niet valt onder de garantievoorwaarden zoals omschreven in voorgaande leden, zullen de kosten hiervan aan de consument in rekening worden gebracht tegen een uurtarief van € 55,00 per uur te vermeerderen met de materiaalkosten en voorrijkosten van  € 49,00 per rit, met een starttarief van € 15,00. Bij gebruik van service op de Waddeneilanden, zijn vanaf het vasteland de voorrijkosten – waaronder in ieder geval wordt verstaan de kosten van de overtocht naar en van de Waddeneilanden – voor rekening van de consument. 
 1. Groenescooters is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade 

 

Artikel 17 Overige bepalingen 

 1. Mocht enige bepaling van de Voorwaarden naar het oordeel van de rechter niet van toepassing of ongeldig zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd. De overige bepalingen uit de Voorwaarden blijven dan onverkort van kracht. Partijen zullen alsdan in overleg treden om de betreffende niet toepasselijke of ongeldige bepaling te vervangen door een nieuwe bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de eerdere bepaling in acht zal worden genomen.  
 1. In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in de Voorwaarden en het bepaalde in de Overeenkomst, prevaleert het bepaalde in de overeenkomst boven het bepaalde in de Voorwaarden  

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschilbeslechting 

 1. Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien of daarmee verbandhouden alsmede op deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Nederlandse internationale privaatrecht en het Weens Koopverdrag. 
 1. Alle geschillen, waaronder geschillen die slechts door één van de Partijen als zodanig wordt beschouwd, die mochten ontstaan naar aanleiding van en in verband met de overeenkomst, daaruit voortvloeiende overeenkomsten en/of deze Voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden. 

 

Deze Voorwaarden treden in werking op 1 oktober) 2022.  

Contact